DESCARREGAR PROGRAMA PDF

L’Escola d’Estudis Integrals d’ESTEL forma professionals especialitzats en l’acompanyament de processos de Transformació Holística.

Per Transformació Holística entenem un procés orientat a millorar la salut i el benestar –benésser seria un terme més apropiat- de les persones en tots els seus aspectes: els diferents nivells (corporal, vital emocional, mental i espiritual); les dues polaritats (donar-rebre; força-suavitat; masculí-femení, etc.) i les dues dimensions (individual-social).

Entenem que el grau de coherència i harmonia entre tots aquests aspectes és el que determina l’estat o grau de salut, tant dels individus com dels col·lectius i de les estructures i institucions socials.

Plantejament de la formació

Entenem la formació com un acompanyament de l’alumne/a perquè pugui conèixer les seves capacitats i aprengui a donar-hi forma útil per al seu propi desenvolupament integral, i també per a la seva tasca professional, bé sigui com a complement a la professió que ja exerceix, o bé com a Holoterapeuta, segons quina sigui l’opció escollida pel propi alumne/a. L’Holoteràpia és una professió nova –no reglada- d’acompanyament de les persones per al seu desenvolupament integral.


Per tant, la formació que s’imparteix a ESTEL contempla, en primer lloc, el que l’alumne/a ja té, no el que li falta. A mesura que l’alumne/a es va fent conscient de les seves pròpies capacitats innates i hi va donant forma en el sentit abans esmentat, va construint una identitat professional pròpia, singular i única, com ho és la seva identitat personal. Les lectures, l’experiència i les aportacions d’altres professionals li serviran per implementar i enriquir la pròpia identitat personal i professional.

MÉS

Característiques de la formació de l’Escola d’ESTEL

1. La formació comença per l’autoconeixement de l’alumne/a.
3. Es comença per la pràctica vivencial.
2. La durada de la formació no està predeterminada.
4. La teoria s’elabora a partir de la pràctica vivencial, i s’entén com la “capacitat d’explicar i argumentar l’enfocament i pràctica professional, amb paraules i per escrit, tant davant de si mateix/a com davant de l’usuari/a, i també d’altres professionals”.

Principis bàsics que referencien la capacitació professional de l’acompanyant

El/la professional que exerceix en Transformació Holística ha d’estar dotat/da de la maduresa humana suficient perquè no hi hagi contradiccions profundes entre la seva vida personal i la professional.

 Aquest és el motiu pel qual considerem indispensable que un/a professional, abans d’acompanyar a altres persones, ha d’haver après a ajudar-se a sí mateix/a, passant per un procés de transformació personal. Així mateix convé que compagini la seva pràctica professional amb algun tipus de supervisió o contrast amb altres professionals que l’ajudi a mantenir-se en la coherència i a seguir creixent personalment i professionalment.

L’acompanyament professional, tal com l’entenem, valora la relació personal com un element clau en el procés de transformació.

Així, doncs, l’acompanyant ha de ser capaç d’acceptar l’usuari/a i d’establir-hi una relació persona a persona, facilitant-li el desenvolupament dels seus propis recursos humans. Per altra banda, ha de saber gestionar de manera coherent i adequada la seva pròpia experiència i els seus sentiments, de manera que no interfereixin el procés de l’usuari/a.

L’acompanyant professional ha de ser capaç d’elaborar un projecte global, basat en les necessitats, motivacions més profundes i plantejaments de l’usuari/a i de sí mateix/a. (llegir més…) Aquest plantejament ha d’estar fonamentat en principis bàsics que conformen el funcionament harmoniós i coherent de tot ésser humà, tenint en compte al mateix temps, les peculiaritats de cadascú, que són les que el configuren com a ésser genuí i singular.

Tot i que les tècniques, des del nostre punt de vista, no siguin un element prioritari, sovint esdevenen indispensables per facilitar determinats passos del procés de transformació de l’usuari/a.

Així, com més tècniques conegui, l’acompanyant disposarà d’un major arsenal de recursos. Això, però, implica una gestió adequada i oportuna per part de l’acompanyant, per aplicar-les segons convingui en el marc del procés de l’usuari/a, globalment considerat. Les tècniques han de ser utilitzades en funció de la persona, no a l’inrevés.

Es refereix a la capacitat per part de l’acompanyant de compaginar, de manera efectiva i apropiada, el ritme i condicions específiques de l’usuari/a i els diferents elements que conflueixen en el procés de transformació holística.

L’habilitat professional inclou la tasca de facilitar a l’usuari/a la mobilització i presa de consciència dels mecanismes que interfereixen en el seu procés de transformació, i també la tasca d’elaboració i integració en els diferents nivells, polaritats i dimensions de tot el que s’hagi mobilitzat.

L’acompanyant professional ha de tenir una estructura teòrica clara i suficient que li permeti explicar amb paraules o per escrit davant de sí mateix, d’altres professionals i del propi usuari/a, si cal, la seva manera professional d’actuar.

La teoria no ha d’estar dissociada de la pràctica professional sinó que ha de servir per reforçar-la i compartir-la amb altres professionals.

L’acompanyant professional ha de tenir una consciència clara de les seves possibilitats com a acompanyant i també dels seus límits, tant dels propis com a professional, com dels de l’usuari/a i dels que imposin les circumstàncies concretes de cada cas.

Així, doncs, mirarà de tractar cada cas de manera coherent i harmoniosa, i derivarà l‘usuari/a a un/a altre professional si creu que ell/a no és l’acompanyant professional adequat/a.

L‘honestedat professional també implica tractar amb respecte les actituds defensives de l’usuari/a i evitar, en la mesura que sigui possible, desencadenar situacions de desestructuració i pèrdua de control que no puguin ser elaborades i reestructurades.

Àrees vivencial, didàctica i teòrica

La formació en Transformació Holística està estructurada de manera que contempla tres àrees principals: vivencial, didàctica i teòrica, en aquest ordre.

L’àrea vivencial es refereix als aspectes personals de l’alumne/a, que es consideren d’atenció prioritària.

Si l’alumne/a es troba en una etapa de la seva vida marcada per conflictes personals que l’absorbeixen, aquesta situació ha de ser atesa prioritàriament durant l’aprenentatge, en un marc apropiat.

L’àrea didàctica es refereix a l’entrenament professional pròpiament dit. És una manera d’aprendre practicant.

Consisteix en un joc de rols experimentats de manera rotatòria, la qual cosa permet a l’alumne/a aprendre des del rol d’acompanyant (“com si” fos acompanyant), des del rol d’usuari/a (real o “com si” ho fos) i des del rol d’observador/a.

L’àrea teòrica és, en primer lloc, l’elaboració verbal i escrita que fa el propi alumne/a a partir de les àrees anteriors. Aquesta elaboració serà contrastada amb la dels altres companys/es, amb el tutor/a i amb referències bibliogràfiques.

Considerem fonamental donar la oportunitat a l’alumne/a d’elaborar les seves pròpies teories abans de sentir-se condicionat/da per les teories d’altres. Així és com l’alumne/a pot començar el disseny del primer esborrany del que posteriorment conformarà el seu peculiar estil professional, que intentarà que sigui coherent amb la seva personalitat. La bibliografia juga una funció de contrast de la identitat de l’alumne/a, en procés de formació, amb les aportacions d’altres professionals. Això el pot ajudar a rectificar possibles errors i a enriquir la seva identitat professional.

L’ensenyament i aprenentatge no són patrimoni exclusiu dels llibres ni del professorat sinó que qualsevol experiència viscuda i elaborada adequadament pot representar una aportació molt valuosa al procés de formació.

Com ja s’ha dit, el paradigma o eix referencial de la formació és el que es basa en els diferents nivells de l’ésser humà, en les seves dues polaritats i en les seves dues dimensions. Aquest referent es complementa amb el paradigma de les Quatre Estacions de l’any.

Diploma en Transformació Holística

El Diploma que concedeix l’Escola d’ESTEL és privat i no té validesa oficial. Acredita que l’alumne/a s’ha format en una professió nova, no reglada, que només s’imparteix a ESTEL, i que està preparat/ada per acompanyar les persones en el seu procés de transformació holística.

MÉS

Pla de la formació

El programa de formació consta de dues etapes: el programa bàsic i el programa d’entrenament en l’aplicació professional.

A.- Programa bàsic: s’aprèn a avaluar la salut pròpia i la de l’entorn.

Primera fase: Avaluació interna.

En aquesta fase l’alumne/a aprèn a avaluar la salut holística pròpia.

Eines:

a.- Recollida, per escrit, d’informació autobiogràfica.

b.- Anàlisi holística de l’autobiografia.

c.- Elaboració de l’experiència personal viscuda en

el marc d’un grup i/o a nivell individual, en base a aquests punts:

 1. Descripció objectiva de l’experiència.

 2. Com m’ha servit per al meu propi desenvolupament personal.

 3. Quines possibles aplicacions professionals puc veure al treball experimentat.

 4. Dubtes i qüestionaments.

d.- Sessions individuals concertades de tutoria.

Segona fase: Avaluació de l’entorn.

En aquesta fase l’alumne/a aprèn a avaluar la salut d’altres

individus, col·lectius i estructures socials.

Eines:

a.- Recollida, per escrit, d’informació de cadascun dels quatre camps a

avaluar: dos individus (home – dona o bé adult – infant), un col·lectiu i

una estructura social.

b.- Anàlisi holística de cadascun dels quatre camps.

c.- Optatiu: apartat c de la primera fase.

d.- Sessions concertades de tutoria, a nivell individual i/o en grup.

B.- Programa d’entrenament en l’aplicació professional: s’aprèn a intervenir per millorar la salut pròpia i de l’entorn.

 • Opció 1: Complement de la professió específica en la qual l’alumne/a s’ha format o s’està formant.

 • Opció 2: Formació en Holoteràpia.

Metodologia:

 1. Pràctiques, recollint informació per escrit.

 2. Sessions de tutoria concertades, a nivell individual i/o en grup, en què s’analitza holísticament l’estratègia i les intervencions de l’alumne/a en les seves pràctiques, i també es mostren i s’argumenten altres possibles opcions d’estratègia i d’intervenció. Així és com l’alumne/a va construint coneixement a partir de la pràctica, i també va bastint una identitat professional genuïna i coherent amb la seva identitat personal.

Durada de la formació

Com ja s’ha dit, no hi ha una durada predeterminada. La durada depèn:

 1. de la preparació prèvia de l’alumne/a

 2. del temps que l’alumne/a pugui dedicar a la formació

 3. del nombre de sessions de tutoria que es concertin

 4. del propi ritme i capacitat d’aprenentatge de cada alumne/a

Durada mitjana:

 1. Programa bàsic: entre 1 i 2 cursos escolars.

 2. Programa d’entrenament en l’aplicació professional: entre 1 i 3 cursos escolars.

CONTACTA AMB NOSALTRES